Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Погріщук Галина Борисівна

Завідувач кафедри,
професор, доктор економічних наук


У 1993 р. закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Економічне і соціальне планування» та здобула кваліфікацію економіста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2000 р. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпечення охорони навколишнього середовища» за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. З жовтня 2013 р. очолює кафедру фінансів і кредиту, перейменовану в грудні 2017 р. на кафедру фінансів, банківської справи та страхування. У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Інноваційно-екологічний розвиток аграрного сектора економіки: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми фінансування охорони довкілля, розвиток фінансової системи України.


Волощук Руслан Євгенович

Старший викладач,
кандидат економічних наук


В 2000 р. закінчив з відзнакою Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з економіки. Науково-педагогічну діяльність розпочав у 2009 р. У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: оподаткування, адміністрування податків в Україні.


Добіжа Наталія Володимирівна

Доцент,
доктор економічних наук


У 2003 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2004 р. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування і розвиток технічної бази сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З вересня 2012 р. очолює Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ, перейменований у вересні 2020 р. на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ». У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Формування інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: страхування сільськогосподарських підприємств, страховий ринок сільськогосподарської техніки, соціальне страхування.


Мирончук Вікторія Михайлівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2002 р. закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію економіста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2004 р. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: фінансова стійкість банків, моделювання фінансово-економічних процесів.


Руденко Вікторія Василівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2006 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів, економіста-фінансиста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2006 р. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: фіскальна політика, фіскальний механізм регулювання інвестиційного розвитку національної економіки.


Штефан Людмила Борисівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 1997 р. закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію економіста, менеджера виробництва. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1999 р. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-енергетична ефективність використання ресурсів у сільському господарстві» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: розвиток банківської системи, грошово-кредитна політика держави.


Коваленко Вікторія Вікторівна

Ст. викладач,
кандидат економічних наук


У 2015 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2017 р. У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика в управлінні економічною безпекою підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: діагностика фінансової безпеки підприємств, фінанси домогосподарств.


Шкварук Діна Григорівна

Викладач
.


У 2011 р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2019 р. Коло наукових інтересів: державне управління у фінансовій сфері, міжнародні фінанси.


Роледерс Вікторія Валеріївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2009 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту, економіста з обліку і аудиту. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2009 р. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: теорія та практика міжнародного корпоративного фінансування, розвиток публічних закупівель в Україні.


Бей Сніжана Олександрівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2011 р. закінчила Донецький державний університет управління за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію магістра з управління зовнішньоекономічною діяльністю. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2014 р. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Податкові важелі інвестиційного розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2018 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: податкова система України, податкове регулювання соціально-економічних процесів.


Цуркан Світлана Федорівна

Старший лаборант
.


У 2014 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.


«Фінансова наука – це сфера знань, що заслуговує

уважного вивчення частково через теоретичну

важливість цієї науки для загальної освіти, а частково -

через широке застосування її на практиці. Особливо

важливе значення вона має для всіх тих, хто прямо – як

чиновник чи член виконавчої чи законодавчої влади –

чи опосередковано – через своє право голосувати – може

впливати на суспільне життя»

К. Берг

Основні напрями роботи

Наукова робота на кафедрі

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

 • написання навчальних посібників, підручників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей та ін.;
 • виконання бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри на базах економічних агентів;
 • підготовка викладачами кафедри дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук;
 • співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, конференцій, семінарів тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи та ін.

Методична робота

Основними завданнями методичної роботи на кафедрі є:

 • обговорення нормативно-правових актів та вказівок МОН України, стандартів, рекомендацій та інших методичних документів університету;
 • затвердження та/або розгляд навчальних та робочих програм навчальних дисциплін, що викладаються студентам кафедри;
 • розгляд навчальних (робочих) планів та узгодження варіативних частин стандартів вищої освіти за напрямами підготовки;
 • ідентифікація загальних рекомендацій стосовно принципів та/або правил організації методичної роботи на кафедрі;
 • узагальнення та розповсюдження досвіду щодо застосування сучасних технологій навчання і контролю знань студентів;
 • напрацювання рекомендацій та пропозицій щодо модернізації навчального процесу;
 • аналіз, затвердження та корегування планів видань навчальної, навчально-методичної літератури;
 • надання консультацій та роз’яснень студентам нормативних документів з навчально-методичної роботи та ін.

Виховна робота

Основними напрямами виховної роботи на кафедрі є:

 • патріотичне забезпечення єдності інтелектуального, духовного та психологічно-соціального розвитку особистості;
 • формування підґрунтя для усвідомлення важливості особистої відповідальності за власні вчинки;
 • визначення концепту конструктивної мотивації та основних критеріїв вихованості індивідуума;
 • ідентифікація пріоритетів національної культури при обов’язковому опануванні загальнолюдських цінностей інших народів та націй;
 • піднесення у студентів світоглядних знань щодо значущості вищої освіти в контексті формування принципів єдності та комунікативності у соціумі та ін.
Кафедра розташована на 3-му поверсі, кабінет № 311
 • Аналіз господарської діяльності
 • Банківська система
 • Банківська справа
 • Банківські кризи і антикризове управління
 • Бюджетна система
 • Бюджетний менеджмент
 • Валютна політика
 • Гроші та кредит
 • Економічний аналіз
 • Інвестування
 • Казначейська справа
 • Консультування у сфері публічних та особистих фінансів
 • Корпоративні фінанси
 • Менеджмент у банку
 • Методика викладання фінансової грамотності
 • Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини
 • Міжнародні стратегії корпоративного фінансування.
 • Місцеві фінанси
 • Наукові основи фіскальної теорії
 • Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Програмно-цільовий метод бюджетування
 • Публічні закупівлі
 • Страхування
 • Управління державними доходами та видатками
 • Управління особистими доходами і видатками
 • Фінанси
 • Фінанси домогосподарств
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова безпека
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий ринок
 • Фіскальне адміністрування
 • Фонди соціального страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування була утворена у 2017 р. на базі кафедри фінансів і кредиту, заснованої у 1999 р., з метою формування у студентів нового фінансово-управлінського мислення та підготовки майбутньої фінансової та інтелектуальної еліти, яка має стати в авангарді соціально-економічного розвитку держави та регіонів.

Кафедра здійснює підготовку студентів за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Організація освітнього процесу побудована з урахуванням Національної рамки кваліфікацій та дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, міжнародних стандартів вищої освіти ISO, TQM, рекомендацій Болонської декларації, положень Закону України «Про вищу освіту», досягнень вітчизняної економічної науки та існуючої фінансової практики з метою забезпечення фінансової системи держави висококваліфікованими фахівцями.

На кафедрі працює 12 викладачів, з яких три доктори економічних наук та 8 кандидатів економічних наук, що активно поєднують освітню роботу з науковою, пройшли стажування в інших закладах вищої освіти або спеціалізованих фінансових органах і установах. Підтримка процесу навчання на високому рівні відбувається за рахунок активного впровадження новітніх освітніх технологій, поєднання теоретичної бази з практичним досвідом викладачів, що є можливим лише при залученні до роботи кафедри провідних вітчизняних викладачів, встановленні наукових контактів із закладами вищої освіти європейських країн. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються фахівці-практики, які поєднують навчально-наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам унікальну можливість отримання не тільки теоретичних знань, а й знань, набутих за допомогою практичного досвіду.

Колектив кафедри забезпечує викладання більше 30 навчальних дисциплін. Всі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням компетентнісного підходу, активним використанням мультимедійних технологій і відкритого освітньо-інформаційного потенціалу мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти та реалізації її практичної складової.

Одним з головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання освітнього процесу із науковою діяльністю, а саме: виконання держбюджетних, госпрозрахункових тем, написання кандидатських та докторських дисертацій, видання монографій та методичних розробок, виступи на конференціях, розробки спільних проектів з державними установами; основні результати дослідження імплементуються в освітній процес під час проведення лекційних і практичних занять.

Кафедра активно співпрацює з установами, підприємствами усіх форм власності з метою якісної професійної практичної підготовки фахівців. Пріоритетним місцем працевлаштування серед випускників спеціальності «фінанси, банківська справа та страхування» є Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна аудиторська служба України, Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування України та його територіальні підрозділи, банківські установи, страхові компанії, фінансові підрозділи підприємств і організації та їх територіальні підрозділи.

На сьогодні кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це згуртований колектив, який здійснює підготовку фахівців, що здатні реалізувати свої професійні компетентності на рівні європейських вимог на основі професійно-орієнтованих підходів.

Бюджетний менеджмент: підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль: Крок, 2015. - 522 с.

Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об’єкта управління, системи управління бюджетом. Акцентовано увагу на окремих складових бюджетного менеджменту, зокрема, бюджетному плануванні, виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній звітності, контролі за виконанням бюджетів усіх рівнів, охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено світовий досвід бюджетного менеджменту та можливості його застосування в Україні. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів та усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.


Рекомендовано Вченою радою Тернопільського національного економічного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №10 від 29 квітня 2015 р.)

ISBN 9786176922957

В. В. Нагайчук. Державний фінансовий контроль. Практикум : навчальний посібник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 192 с.

Посібник охоплює дванадцять основних тем і висвітлює у доступній формі теоретико-правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю, а також контроль за виконанням бюджетів та дотриманням кошторисної дисципліни бюджетних установ та організацій. Наприкінці кожної з тем подано питання для самоконтролю, завдання різні за змістом та рівнем складності, рекомендовано літературу. У навчальному посібнику передбачено методичні поради щодо виконання комплексного практичного індивідуального завдання, тематику самостійної роботи студентів, глосарій. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів для самостійного опрацювання тем, викладачів для проведення практичних занять. Рекомендовано Науково-методичною радою Тернопільського національного економічного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 5 від 20 квітня 2015 р.).


ISBN 978-617-7230-22-8

Інвестування: навч. посібник / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко. – Тернопіль : Крок, 2014. – 280 с.

У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії інвестицій та особливості їх реалізації у практичній діяльності. У ньому досліджено сутність і основні форми інвестицій, визначено концептуальні засади інвестиційної діяльності та специфіку її здійснення і фінансування різними суб’єктами, розглянуто методи оцінки ефективності реалізації реальних і фінансових інвестицій, а також обґрунтовано підходи до управління інвестиційною діяльністю. Структурно навчальний посібник побудований так, що дозволяє студенту отримати повну інформацію щодо дисципліни «Інвестування» і складається з 9 розділів. До кожного розділу додається список запитань для самоперевірки та тести для самоконтролю, для окремих розділів передбачено практичні завдання, що повинні активізувати самостійну роботу студентів, а у кінці посібника наведено список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, які регламентують відносини у сфері інвестування. Розраховано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців. Навчальний посібник також буде корисний спеціалістам-практикам.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-17906 від 11.11.2014 р.

ISBN 978-617-692-250-6

Нагайчук Вікторія Валеріївна. Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства : монографія / В. В. Нагайчук. – Київ : Центр ДЗК, 2014. – 168 с.

Пропонована монографія – одна із перших наукових праць, у якій на системній основі всебічно досліджується якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства. У роботі наведено авторське тлумачення категорії «якість прибутку», удосконалено класифікацію якості прибутку за різними класифікаційними ознаками, що сприятиме кращому розумінню економічної сутності та значення якості прибутку як об’єкта управління, розроблено методичний підхід до вимірювання якості прибутку, який ґрунтується на використанні абсолютних, відносних показників, показників ліквідності та платоспроможності, коефіцієнта якості загального прибутку та коефіцієнтів якості його складових елементів, що надає змогу оцінити якість формування, розподілу та використання прибутку, визначити напрями подальшої інноваційно-інвестиційної діяльності та загальну стратегію розвитку підприємства. В процесі дослідження запропоновано концепцію побудови системи управління якістю прибутку на підприємстві. Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться питаннями управління якістю прибутку підприємства. Друкується за рішенням Вченої ради ТНЕУ (протокол № 8 від 30 травня 2014 р.)


ISBN 978-617-7175-11-6

Маркіна І. А., Мацедонська Н. В. Управління підприємствами на ринку харчової продукції: інформаційний аспект: Монографія. - Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. - 228 с.

Монографія присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням управління підприємствами на ринку харчової продукції, зокрема інформаційному аспекту. В роботі актуалізовано теоретико-методологічні основи управління підприємствами на ринку харчової продукції в умовах реформування ринкової економіки; здійснено теоретичне обґрунтування сутності та складових процесу управління підприємством харчової промисловості за рахунок використання інформаційних технологій; узагальнено поняттєво-категоріальний апарат; систематизовано типові ознаки підприємств харчового підкомплексу економіки України і виявлено їхню специфіку з погляду підвищення ефективності управління; розроблено модель і уточнено системний опис інформаційних систем, що надає змогу формалізовано представити завдання підвищення ефективності управління підприємствами на ринку харчової продукції; визначено і описано ключові атрибути елементів моделі інформаційної системи для модернізації управління олійно-жировими підприємствами; структуровано, формалізовано та обґрунтовано система принципів формування інформаційної моделі управління підприємствами; висвітлено існуючий інструментарій управління підприємствами з використанням інформаційних та інтернет-технологій; сформульовано типові завдання, які визначають концептуальний підхід щодо вибору рішення відносно інформаційних та інтернет-технологій для підприємств галузі; розроблено підхід до класифікації інформаційних та інтернет-технологій; розроблено організаційно-методичні рекомендації щодо використання інформаційних та інтернет-технологій для підвищення ефективності управління підприємствами харчового ринку; розроблено організаційні рекомендації щодо вибору підходу до впровадження інформаційних та інтернет-технологій для підвищення ефективності управління підприємствами галузі; уточнено етапи розробки і впровадження інформаційних систем для підвищення ефективності управління підприємствами харчової продукції; визначено необхідну структурну підтримку процесу розробки і впровадження інформаційних систем для підвищення ефективності управління підприємствами харчового підкомплексу; сформовано модель єдиного інформаційного простору підприємства; визначено напрями підвищення ефективності управління підприємством на ринку харчової продукції; запропоновано комплексний підхід до оцінки ефективності функціонування інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку харчової продукції; розроблено систему показників оцінки ефективності функціонування інформаційних систем та інтернет-технологій; проведено порівняння методів оцінки інвестиційних проектів інформаційних систем та інтернет- технологій на підприємствах харчової галузі в Україні. Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також для наукових працівників і тих, хто цікавиться інформаційним аспектом управління підприємствами на ринку харчової продукції.


ISBN 0000000000

А.І. Гончаренко, Б.В. Погріщук. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2011. - 250 с.

Навчальний посібник з дисципліни „Фінансовий ринок” складається з дев’яти тем, у яких представлені практичні вправи і завдання спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. До кожної теми наводяться основні поняття, питання до семінарських занять, тести, структурно-логічні схеми, економічні диктанти, теми рефератів, практичні вправи і завдання тощо. Представлено завдання для самостійної роботи та індивідуальної навчально- дослідної роботи. Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


ISBN 0000000000

Страхування: Навчально-методичний посібник – Добіжа Н.В. – Тернопіль: Крок 2011. – 213 с.

У посібнику розглянуто зміст, характер, та основи страхової діяльності, особливості різних видів страхування, що здійснюються на страховому ринку України. Структурно посібник побудований так, що дозволяє студенту отримати повну інформацію щодо дисципліни „Страхування” і складається з 12 тем. Кожна тема включає опорний конспект лекцій, план практичного заняття, практикум. З метою покращення засвоєння теоретичного матеріалу, у посібнику автор надає термінологічний словник, завдання для перевірки знань, перелік питань для самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, напряму „Економіка і підприємництво”.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник. Лист №1.4/18-Г-354 від 25.03.10

ISBN 978-966-2362-54-3

Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 458 с.

В навчальному посібнику-практикумі викладено методичні засади планування діяльності підприємства. Посібник містить завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, необхідні для планування вхідні дані, тести, термінологічний словник тощо. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять проблеми планування діяльності підприємства.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-347 від 25.03.2010

ISBN 978-966-654-254-3

Файловий архів кафедри: [вхід].

 
З Новим 2022 роком!

З Новим роком, з новими

Детальніше >>
 
Вітаємо ректора університету!

Ректор Західноукраїнського національного

Детальніше >>
 
Підписання меморандуму про співпрацю

11 листопада 2021 року підписано

Детальніше >>
 
Вітаємо з днем народження!

Викладачі, співробітники та студенти

Детальніше >>
 
Святковий концерт

8 жовтня правознавці відзначають

Детальніше >>
 
«Феміда»

7 жовтня 2021 року у Вінницькій ОУНБ

Детальніше >>